Revize jeřábů

Revize a revizní zkoušky jeřábů

Provádíme revize a revizní zkoušky jeřábů a dalších zdvihacích zařízení. O každé provedené revizi a revizní zkoušce vystavíme předepsaný doklad v souladu s platnou legislativou a sestavíme plán následných kontrolních úkonů, který předáme zákazníkovi. Pro své zákazníky vedeme evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení se základními technickými daty, četnosti jednotlivých kontrolních úkonů a plánů následných revizí, revizních zkoušek, prohlídek apod. včetně jejich historie. Vždy s časovým předstihem kontaktujeme zákazníka a dohodneme spolu provedení následných kontrolních činností.
Revize a revizní zkoušky jeřábů se provádí v rozsahu a ve lhůtách podle ČSN 270142, pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.
Norma platí pro zkoušení všech provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, pokud výrobce jeřábu nestanoví jiné podmínky zkoušení.

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce.

Zkoušky jeřábů se musí provádět:

 • v provozu v pravidelných obdobích
 • po přemístění na jiné pracoviště s výjimkou jeřábů mobilních a nakládacích
 • po opravách podstatných částí jeřábu
 • po rekonstrukci a generální opravě zařízení

Technický stav, provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu podle normy ČSN 270142 se v průběhu jeho používání ověřuje:

 • revizemi
 • revizními zkouškami
 • zkouškami po opravách
 • zkouškami po přemístění na jiné pracoviště

Rozsah revizí a revizních zkoušek jeřábů

 • prohlídka - kontrola technické dokumentace a dokladů, porovnání základních údajů uvedených v průvodní dokumentaci se skutečným provedením jeřábu, kontrola vybavení jeřábu podle norem nebo technických podmínek, vizuální kontrola celého jeřábu podle technické dokumentace
 • funkční zkouška jeřábu - všech pohybových a hnacích mechanismů bez zatížení postupně všemi stupni rychlostí s prověřením funkce a správného označení ovládacích zařízení, seřízení a funkcí zabezpečovacích zařízení a správných funkcí technologických zařízení charakterizujících použití jeřábu
 • dynamickou zatěžkávací zkouškou se ověřují dynamické vlastnosti konstrukce jeřábu, funkce mechanismů a brzd (neprovádí se při revizi)
 • zkouškou stability se ověřuje bezpečnost jeřábů (kromě mostových jeřábů) proti ztrátě stability (neprovádí se při revizi)

Revize jeřábů a revizní zkoušky jeřábů provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Po provedení jednotlivých zkoušek, revizí apod. je vystaven písemný doklad tj.
např. protokol o revizní zkoušce jeřábu nebo zápis o revizi jeřábu apod., který mj. obsahuje souhrn zjištěných závad, nebezpečí a doporučení o použitelnosti jeřábu. Zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele jeřábu podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav. Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci možných rizik.