Jeřábník, vazač

Provádíme základní i opakovaná školení jeřábníků

Jeřábník je osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu.

Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení "Systému bezpečné práce". Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače/signalisty, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby.

Musí být seznámen s nedovolenými manipulacemi. Jeřábník se musí řídit pouze pokyny vazače nebo signalisty, který musí být zřetelně označen.

Školení jeřábníků se řídí podle normy ČSN ISO 9926-1. Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Systému bezpečné práce".

Kvalifikace jeřábníka podle ČSN ISO 12480-1:

 • musí být kompetentní
 • osoba starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce a to:
  • jeřábník třídy "O" a třídy "A" - obsluha malých zdvihadel a jeřábník obsluhující mostové, portálové a konzolové jeřáby
  • jeřábník třídy "D" - autojeřábník
 • fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb
 • odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání a bezpečnostních zařízením
 • kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení
 • seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním
 • seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového upouštění v případě mimořádné události
 • musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábu
 • jeho jméno, příjmení a číslo průkazu musí být uvedeno v Deníku jeřábu pro každý jeřáb, který je oprávněn obsluhovat
 • a další...

Základní školení jeřábníků:

Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení jeřábníků:

 • musí být starší 18ti let
 • musí být zdravotně způsobilý
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu jeřábníka

Po ukončeném teoretickém školení a praktickém přezkoušení bude účastníkovi školení vystaveno oprávnění jeřábníka (jeřábnický průkaz).

Oprávnění jeřábníka (jeřábnický průkaz) musí obsahovat následující:

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození jeřábníka
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • uvedení třídy a druhu jeřábu, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jinou třídu a typ musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla,
 • záznamy o zdravotní způsobilosti jeřábníka
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení jeřábníků - platnost jeřábnického průkazu:

Četnost opakovacích školení jeřábníků musí být stanovena v "Systému bezpečné práce", zpravidla v intervalech 12ti měsíců.

Četnost periodických lékařských prohlídek jeřábníků
Lhůty opakovaných lékařských prohlídek jeřábníků jsou uvedeny v §11., odst.3. Vyhlášky 79/2013 Sb. a to:

u pracovníků do 50. let - 1x za 4 roky
u pracovníků nad 50. let - 1x za 2 roky.