Obsluha plošin

Provádíme základní i opakovaná školení obsluhy pracovních plošin

Kvalifikace obsluhy pracovní plošiny:

 • musí být kompetentní
 • osoba starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilá s důrazem na zrak, sluch, reakce a k práci ve výškách
 • fyzicky schopna bezpečně ovládat pracovní plošinu
 • odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • musí vlastnit oprávnění k obsluze pracovní plošiny dané třídy plošiny s uvedením typu
 • musí být seznámena s návodem k použití pro každý druh a typ plošiny, kterou má obsluhovat
 • musí být seznámena s riziky
 • musí být seznámena s místními provozními předpisy pracoviště, na kterém bude požadovanou práci vykonávat
 • její jméno, příjmení a číslo průkazu musí být uvedeno v Deníku plošiny pro každou plošinu, kterou je oprávněna obsluhovat
 • a další...

Osvědčení o schopnosti bezpečného ovládání obsluhovatele pracovních plošin (průkaz obsluhy) musí obsahovat následující:

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození obsluhovatele plošiny
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • uvedení třídy, skupiny a typu plošiny, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jinou třídu, skupinu a typ musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti obsluhy plošiny
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení obsluhy pracovní plošiny:

Opakovací školení obsluhovatelů pracovních plošin nebo závěsných lávek se provádí ve lhůtách uvedených v "Systému bezpečné práce". Školení obsluhy pojízdných pracovních plošin se podle ČSN ISO 18878 (2016) provádí minimálně každých 12 měsíců nebo do 13 měsíců od minulého prověřování.